Obec Lopušné Pažite


Informácia SPP - Distribúcia o legislatívnej zmene po novele Trestného zákona

pdf LIST_spp 275.2 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 29.06.2016

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2016_06_29 201.9 KB

OZNÁMENIE o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1“

pdf RIUS ŽK - Zmena a doplnok č. 1 - oznámenie obce 677.3 KB
pdf RIUS ŽK - Zmena a doplnok č. 1 - list pre obce 687.8 KB
pdf RIUS ŽK - Zmena a doplnok č. 1 - text oznámenia 152.7 KB
pdf RIUS ŽK - Zmena a doplnok č. 1 - info pre verejnosť 21.9 KB

DEŇ MATIEK - Srdečne Vás pozývame na oslavu dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2016 o 14:00 hod. v sále kultúrneho domu

pdf Pozvánka deň matiek 2016 681.9 KB

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU o začatí konania o zmene / určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania

pdf Oznámenie obce o verejnej vyhláške Letisko Žilina 654.2 KB
pdf Oznámenie verejnou vyhláškou Letisko Žilina 3.7 MB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 01.04.2016

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2016_04_01 202.4 KB

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja" - OZNÁMENIE

pdf Záverečné stanovisko RIUS ŽSK - oznámenie 621.2 KB
pdf Záverečné stanovisko RIUS ŽSK - list pre obce 458.8 KB
pdf Záverečné stanovisko RIUS ŽSK - text 278 KB
pdf Záverečné stanovisko RIUS ŽSK - podpis 210.3 KB

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 2016 v obci Lopušné Pažite

pdf Okrsková zápisnica Lopušné Pažite pre voľby do NRSR 2016 3.8 MB

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“ – zaslanie záverečného stanoviska

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom v súlade s §14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené na zverejnenie záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“, ktoré bolo vypracované v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín obecného úradu Lopušné Pažite.

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“ je zverejnené aj na internetovej stránke:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravneho-kraj-1.

Vyvesené dňa: 04.01.2016

Ing. Peter Harcek, starosta obce

pdf ZS PHSR ZSK 254.6 KB

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Lopušné Pažite (voľby do NR SR 2016)

Obec Lopušné Pažite, so sídlom 023 36 Lopušné Pažite 102, v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Harcekom, zverejňuje týmto elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 S pozdravom

Ing. Peter Harcek, starosta obce

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.