Obec Lopušné Pažite


Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 - Žilinský samosprávny kraj

V prílohách uverejňujeme zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. novembra 2017, ktorých volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja  a pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.
V samostatnej prílohe je uvedený Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2017 - volebný obvod č. 4 - okres Kysucké Nové Mesto

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK 2017 a Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2017 - volebný obvod č. 4 - okres Kysucké Nové Mesto sú uverejnené aj na TABULI NA VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV, umiestnenej na budove Obecného úradu Lopušné Pažite.

Zoznamy nájdete zverejnené aj na webovej stránke ŽSK:

http://www.regionzilina.sk/sk/volby-do-organov-zsk/volby-do-organov-zsk-roku-2017/
 
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

 Zverejnené dňa:   10.10.2017
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK 2017 140.3 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2017 podľa volebných obvodov 236 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK 2017 - volebný obvod č. 4 - okres Kysucké Nové Mesto 281.8 KB

Verejná vyhláška Obce Radoľa - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Obce Radoľa doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení líniovej stavby:

FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

 Zverejnené dňa:   04.10.2017
pdf Verejná vyhláška Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení líniovej stavby FTTH_Lopušné_Pažite_Dolný_Vadičov_Horný_Vadičov - formát_pdf_a 448.4 KB
pdf Verejná vyhláška Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení líniovej stavby FTTH_Lopušné_Pažite_Dolný_Vadičov_Horný_Vadičov - podpísaný_scan 1.9 MB
pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - technická správa k PD 494.3 KB
pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Lopušné Pažite 2.4 MB

Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - situácia k projektovej dokumentácii pre obec Dolný Vadičov

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Dolný Vadičov 2.3 MB

Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - situácia k projektovej dokumentácii pre obec Radoľa

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Oznámenie o ZUK a NUP o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Radoľa 2.2 MB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 02.10.2017

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 2. októbra 2017 (pondelok) o 16:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 29.09.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2017_10_02 formát pdf_a 302.4 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2017_10_02 scan s podpisom 658.3 KB

Pozvánka na 5. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2017

Obec Lopušné Pažite pozýva všetkých priaznivcov harmoník a heligoniek

na 5. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov

Dňa 17.09.2017 o 14:30 hod. v kultúrnom dome obce Lopušné Pažite

Prezentácia účastníkov o 14:00 hod. Občerstvenie zabezpečené

Tel. kontakt: 0911 697 083, 0903 923 968

pdf Pozvánka na 5. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2017 scan 799 KB

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Lopušné Pažite (voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017)

Obec Lopušné Pažite, so sídlom 023 36 Lopušné Pažite 102, v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Harcekom, zverejňuje týmto elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 S pozdravom

Ing. Peter Harcek, starosta obce

Zverejnené dňa:   21.08.2017

VYHLÁSENIE dočasného obmedzenia dodávky a zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci počas jej nedostatku

Obec Lopušné Pažite na návrh prevádzkovateľa verejného vodovodu, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., ďalej len SEVAK, dočasne vyhlasuje  obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu jej nedostatku.
 
V prílohách uvádzame text vyhlásenia vo formáte pdf/a a scan vyhlásenia s podpisom.
 
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   31.07.2017
pdf Vyhlásemie dočasného obmedzenia dodávky pitnej vody v obci Lopušné Pažite - formát pdf_a 364.6 KB
pdf Vyhlásemie dočasného obmedzenia dodávky pitnej vody v obci Lopušné Pažite - scan s podpisom 858.2 KB

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.
 
V prílohe uvádzame Informáciu pre voliča z intenetovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v ktorej je uvedený dátum a čas konania volieb, kto má právo voliť, kto má právo byť volený a spôsob hlasovania.
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   07.07.2017
pdf Informácia pre voliča WVUC17_I1skA4 221.7 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.