Obec Lopušné Pažite


Oznam o vývoze komunálneho odpadu

Dobrý deň. Upozorňujeme občanov, že z dôvodu štátneho a cirkevného sviatku 15. septembra, ktorý v tomto roku pripadá na štvrtok, bude v tomto týždni vykonaný vývoz komunálneho odpadu už v stredu 14. septembra. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam o dočasnej nefunkčnosti e-mailovej adresy obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Dobrý deň. Oznamujeme Vám, že e-mailová adresa obeclopusnepazite@mail.t-com.sk je z technických príčin dočasne nedostupná. Počas jej nedostupnosti nám môžete e-mailovú poštu zasielať na adresu obecnzjr@mail.t-com.sk​.
Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na 4. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2016

Obec Lopušné Pažite pozýva všetkých priaznivcov harmoník a heligoniek

na 4. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov

Dňa 18.09.2016 o 14:30 hod. v kultúrnom dome obce Lopušné Pažite

Prezentácia účastníkov o 14:00 hod. Občerstvenie zabezpečené

Tel. kontakt: 0911 697 083, 0903 923 968

pdf Pozvánka na 4. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2016 scan 393 KB

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Lopušné Pažite

OBEC DOLNÝ VADIČOV


Číslo: 729/2016                                                               Dolný Vadičov dňa 12.08.2016

Vybavuje: Z. Marčanová

Č.t. 041/433 9350

 

VEC: Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

       Obec Dolný Vadičov, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny a príslušný na základe určenia Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odboru životného prostredia zo dňa 08.08.2016 pod č. OU-KM-OSZP-2016/000955-002, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

o z n a m u j e

 začatie správneho konania podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

       Predmetom konania je žiadosť navrhovateľa: Obec Lopušné Pažite zo dňa 11.08.2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku č. KN-C 2209 v k.ú. Lopušné Pažite vedenom na LV č. 1075 ako  ostatné plochy o výmere 5072 m2 v rozsahu  :

         smrek – 9 ks;  buk – 2 ks; čerešňa – 2 ks; jaseň – 2 ks a javor – 1 ks.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame písomne alebo elektronicky na adresu zdenka.marcanova@dolnekysuce.eu oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od tohto oznámenia. 

 

                                                                                               Miroslava Ondreášová

                                                                                                       starostka obce

 Zverejnené na internetovej stránke obce dňa: 15.08.2016

pdf Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Lopušné Pažite - formát pdf_a 275.5 KB
pdf Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Obec Lopušné Pažite - scan s podpismy 684.8 KB

OZNAM

V dňoch 05.08.2016 – 12.08.2016 čerpá pracovníčka OcÚ DOVOLENKU.

Dňa 08.08.2016 čerpá DOVOLENKU aj starosta obce.

V prípade potreby kontakt na starostu obce na telefónnom čísle

0911 697 083

Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na Zhromaždenie obyvateľov obce Lopušné Pažite 17.07.2016

P O Z V Á N K A

 Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach

na návrh starostu obce a v súlade s § 3 ods. 2 bod c, § 4 ods. 2 bod c, § 11 ods. 4 bod f a § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zvoláva na prerokovanie obecných vecí

Zhromaždenie obyvateľov obce

ktoré sa uskutoční dňa

17. júla 2016 (nedeľa) o 15:00 hodine

v sále kultúrneho domu

pdf Pozvánka na Zhromaždenie obyvateľov obce Lopušné Pažite 2016_07_17 199.4 KB

Informácia SPP - Distribúcia o legislatívnej zmene po novele Trestného zákona

pdf LIST_spp 275.2 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 29.06.2016

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2016_06_29 201.9 KB

OZNÁMENIE o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1“

pdf RIUS ŽK - Zmena a doplnok č. 1 - oznámenie obce 677.3 KB
pdf RIUS ŽK - Zmena a doplnok č. 1 - list pre obce 687.8 KB
pdf RIUS ŽK - Zmena a doplnok č. 1 - text oznámenia 152.7 KB
pdf RIUS ŽK - Zmena a doplnok č. 1 - info pre verejnosť 21.9 KB

DEŇ MATIEK - Srdečne Vás pozývame na oslavu dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2016 o 14:00 hod. v sále kultúrneho domu

pdf Pozvánka deň matiek 2016 681.9 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.