Obec Lopušné Pažite

Oznámenie zámeru a Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu a Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu (v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Oznámenie zámeru a Pozvánka spolu s prílohami sú zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Tieto podklady sú taktiež k dispozícii na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://www.minzp.sk/o-nas/uradna-tabula/druha-aktualizacia-narodneho-zoznamu-uzemi-europskeho-zoznamu/prerokovanie-zaradenia-navrhovaneho-uzemia-europskeho-vyznamu-skuev0834-ladonhora-do-narodneho-zoznamu-navrhovanych-uzemi-europ.html

Bližšie informácie o prerokovaní Vám môže poskytnúť Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Chránenej krajinnej oblasti Kysuce (kontakt jan.kornan@sopsr.sk, eva.pietorova@sopsr.sk, ivan.pavlisin@sopsr.sk).  

                                                                                                     Ing. Peter Harcek

                                                                                                      starosta obce

Zverejnené dňa:   19.04.2017
pdf Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou SKUEV0834 Ľadonhora formát pdf_a 199.3 KB
pdf Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou SKUEV0834 Ľadonhora scan s podpisom 738 KB
pdf Oznamenie_SKUEV0834_Ľadonhora_mail 541.3 KB
pdf Pozvánka_SKUEV0834_Ľadonhora 81.5 KB
pdf Mapa_SKUEV0834_Ľadonhora 2.1 MB
pdf Zoznam_parciel_reg_C_SKUEV0834_Ľadonhora 123.5 KB
pdf Zoznam_parciel_reg_E_SKUEV0834_Ľadonhora 123.7 KB

     Kontakt

Adresa  Telefón/ Fax  
Internet  

Obec Lopušné Pažite

Obecný úrad

Lopušné Pažite č. 102

023 36 pošta Radoľa

 Tel:
 0911 697083  - starosta obce
 041  4229234 - sekretariát
 Fax:
 041  4229234

web: 

www.obeclopusnepazite.sk

mail: 

obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou Rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na Obec Lopušné Pažite bolo ako účastníkovi konania z Dopravného úradu Bratislava, divízie civilného letectva, doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutie č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017

o určení ochranných pásiem Letiska Žilina

Oznámenie a rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Dokumentácia „Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015)“ bude k nahliadnutiu v kancelárii obecného úradu Lopušné Pažite počas úradných hodín.

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 55 ods. 3 leteckého zákona podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Rozklad sa podáva na Dopravný úrad, so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21, cestou pošty alebo osobne do podateľne v sídle úradu.

Kompletná dokumentácia ochranných pásiem je taktiež zverejnená na webovej stránke Dopravného úradu, a to v časti Dôležité odkazy / Úradná tabuľa: http://nsat.sk/uradna-tabula/

                                                                                                    Ing. Peter Harcek

                                                                                                      starosta obce

Zverejnené dňa:   07.04.2017

pdf Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou Rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina - formát pdf_a 196.9 KB
pdf Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou Rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina - scan s podpisom 550.4 KB
pdf Zaslanie rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina a žiadosť o jeho zverejnenie - scan 2.2 MB
pdf Rozhodnutie o určení ochranných pásiem Letiska Žilina - scan čb 3.7 MB

Dokumentácia "Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015)"

Dokumentácia "Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015)" je časť určená pre obec Lopušné Pažite k Rozhodnutiu č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017 o určení ochranných pásiem Letiska Žilina
pdf Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015) - scan čb 558.5 KB
pdf Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015) mapa 1 801.8 KB
pdf Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015) mapa 2 3.7 MB

Úradné hodiny

     Deň     Pracovná doba Úradné hodiny
Pondelok     8:00 - 16:00     8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Streda 8:00 - 16:00 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:30
Štvrtok 8:00 - 16:00 nestránkový deň
Piatok 8:00 - 16:00   8:00 - 10:00 /                      
obedňajšia prestávka 12:30 - 13:00

  

 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.