Obec Lopušné Pažite


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 02.10.2017

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 2. októbra 2017 (pondelok) o 16:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 29.09.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2017_10_02 formát pdf_a 302.4 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2017_10_02 scan s podpisom 658.3 KB

Pozvánka na 5. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2017

Obec Lopušné Pažite pozýva všetkých priaznivcov harmoník a heligoniek

na 5. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov

Dňa 17.09.2017 o 14:30 hod. v kultúrnom dome obce Lopušné Pažite

Prezentácia účastníkov o 14:00 hod. Občerstvenie zabezpečené

Tel. kontakt: 0911 697 083, 0903 923 968

pdf Pozvánka na 5. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2017 scan 799 KB

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Lopušné Pažite (voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017)

Obec Lopušné Pažite, so sídlom 023 36 Lopušné Pažite 102, v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Harcekom, zverejňuje týmto elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 S pozdravom

Ing. Peter Harcek, starosta obce

Zverejnené dňa:   21.08.2017

VYHLÁSENIE dočasného obmedzenia dodávky a zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci počas jej nedostatku

Obec Lopušné Pažite na návrh prevádzkovateľa verejného vodovodu, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., ďalej len SEVAK, dočasne vyhlasuje  obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu jej nedostatku.
 
V prílohách uvádzame text vyhlásenia vo formáte pdf/a a scan vyhlásenia s podpisom.
 
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   31.07.2017
pdf Vyhlásemie dočasného obmedzenia dodávky pitnej vody v obci Lopušné Pažite - formát pdf_a 364.6 KB
pdf Vyhlásemie dočasného obmedzenia dodávky pitnej vody v obci Lopušné Pažite - scan s podpisom 858.2 KB

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.
 
V prílohe uvádzame Informáciu pre voliča z intenetovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v ktorej je uvedený dátum a čas konania volieb, kto má právo voliť, kto má právo byť volený a spôsob hlasovania.
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   07.07.2017
pdf Informácia pre voliča WVUC17_I1skA4 221.7 KB

RADÍME SENIOROM - prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa  Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú  verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov.
V prílohách uvádzame k tejto téme Informáciu pre obecné rozhlasy z Policajného zboru a leták z intenetovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   07.07.2017
pdf Radíme seniorom - Informácia pre obecné rozhlasy 115.6 KB
pdf Radíme seniorom - leták z MV SR 209.2 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 30.06.2017

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2017 (piatok) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 27.06.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2017_06_30 formát pdf_a 296.3 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2017_06_30 scan s pod 490.3 KB

Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2016 na schválenie

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť s dokumentom "Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2016 na schválenie".

Vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu, nie je možné uverejniť ho celý vo vitríne "ÚRADNÁ TABUĽA".

Dokument je sprístupnený:

- na vývesnej tabuli obce umiestnenej  pri vchode do obecného úradu

- v predajni potravín

Obecné zastupiteľstvo bude Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2016 schvaľovať na svojom zasadnutí dňa 30.06.2017.

                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

Zverejnené dňa: 14.06.2017
 
Súbor na stiahnutie:
pdf Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2016 na schválenie 767.7 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 15.05.2017

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2017 (pondelok) o 16:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 12.05.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2017_05_15 formát pdf_a 306.2 KB
pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2017_05_15 scan s podpisom 580.5 KB

Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou Rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na Obec Lopušné Pažite bolo ako účastníkovi konania z Dopravného úradu Bratislava, divízie civilného letectva, doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutie č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017

o určení ochranných pásiem Letiska Žilina

Oznámenie a rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Dokumentácia „Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015)“ bude k nahliadnutiu v kancelárii obecného úradu Lopušné Pažite počas úradných hodín.

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 55 ods. 3 leteckého zákona podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Rozklad sa podáva na Dopravný úrad, so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21, cestou pošty alebo osobne do podateľne v sídle úradu.

Kompletná dokumentácia ochranných pásiem je taktiež zverejnená na webovej stránke Dopravného úradu, a to v časti Dôležité odkazy / Úradná tabuľa: http://nsat.sk/uradna-tabula/

                                                                                                    Ing. Peter Harcek

                                                                                                      starosta obce

Zverejnené dňa:   07.04.2017

pdf Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou Rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina - formát pdf_a 196.9 KB
pdf Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou Rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina - scan s podpisom 550.4 KB
pdf Zaslanie rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina a žiadosť o jeho zverejnenie - scan 2.2 MB
pdf Rozhodnutie o určení ochranných pásiem Letiska Žilina - scan čb 3.7 MB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.