Obec Lopušné Pažite


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 16.10.2020

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 16. októbra 2020 (piatok) o 16:00 hodine v sále kultúrneho domu obce Lopušné Pažite. Program zasadnutia je v prílohe.

Dokument je sprístupnený aj:
- na Úradnej tabuli obce (vitrína na priečelí obecného úradu)
- na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) Ústredného portálu verejných služieb ľuďom:
 
V Lopušných Pažitiach dňa 13.10.2020
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2020_10_16 formát pdf_a 221.2 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2020_10_16 scan s podpisom 784.8 KB

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku parc. č. 1635/2 registra "C", k. ú. Lopušné Pažite z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľov Jana Jánošová a Miroslav Jánoš

Obec Lopušné Pažite, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite č. 03/2020 zo dňa 6. júla 2020

zverejňuje zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet odpredaja: pozemok parc. č. 1635/2 registra "C" (KN-C), k. ú. Lopušné Pažite, o výmere 179 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Cena, za ktorú sa má predmetný pozemok odpredať: bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite č. 03/2020 vo výške 3,00 €/m2 (t. j. celková cena 537,00 € za 179 m2).

Pre žiadateľov: Jana Jánošová, rod. Harceková a Miroslav Jánoš, obaja bytom Lopušné Pažite 39, 023 36.

Dokument je sprístupnený aj:
- na Úradnej tabuli obce (vitrína na priečelí obecného úradu)
- na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) Ústredného portálu verejných služieb ľuďom:
 
Obecné zastupiteľstvo bude odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa schvaľovať na svojom zasadnutí začiatkom mesiaca október 2020. Presný dátum bude zverejnený min. 3 dni pred jeho konaním.
 
                                                                              Ing. Peter Harcek
                                                                                starosta obce
Zverejnené dňa: 23.09.2020
 
Podrobnosti a zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa sú uvedené v prílohách:
pdf Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku z DHOZ Jánošovci formát pdf_a 754 KB
pdf Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku z DHOZ Jánošovci scan s podpisom 1.5 MB
pdf Geometrický plán na určenie VP k pozemku parc. č. 1635_2 Jánošovci 1.4 MB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 06.07.2020

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 6. júla 2020 (pondelok) o 17:00 hodine v sále kultúrneho domu obce Lopušné Pažite. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 03.07.2020
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2020_07_06 formát pdf_a 309.5 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2020_07_06 scan s podpisom 917.9 KB

Koronavírus COVID-19 - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 - Obmedzený pohyb na verejnosti počas veľkonočných sviatkov

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020,
ktorým Vláda SR, so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.
pdf Uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 - Obmedzený pohyb na verejnosti počas veľkonočných sviatkov 190.8 KB

Koronavírus COVID-19 - Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 4. apríla 2020

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 4. apríla 2020,
ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky.
pdf Opatrenie_statna_karantena_04042020 120.3 KB

Koronavírus COVID-19 - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 174 z 27. marca 2020

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 174 z 27. marca 2020
k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.
 
V súlade s uvedeným uznesením uvádzame, že dôchodcovia aj iní občania môžu pre zabezpečenie objednania si potravín, liekov a ďalších životne dôležitých komodít využívať pevnú telefónnu linku obecného úradu 041 422 9234 (+421 41 422 9234) aj mobilnú telefónnu linku starostu obce 0911 697 083 (+421 911 697 083).
pdf Uznesenie vlády SR č. 174 z 27.marca 2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu 202.1 KB

Koronavírus COVID-19 - Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavirusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
 Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti  s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavirusom SARS-CoV-2 (šiesta  aktualizácia)
pdf Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia. 553.5 KB

Koronavírus COVID-19 - Prevencia podvodov na SENIOROCH

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripravil leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nárastu trestnej činnosti menšie.

Koronavírus COVID-19 - Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29. marca 2020

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 29. marca 2020,
ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie  podmienky činnosti týchto prevádzok.
pdf Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR 226.6 KB

Koronavírus COVID-19 - Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 28. marca 2020

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 28. marca 2020,
ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární".
pdf ZMENA rezimove opatrenia HH SR 24_3_2020 uzavretie nedeľa 213.7 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.