Obec Lopušné Pažite


Harmonogram 3. kola celoplošného testovania COVID-19 v obci Lopušné Pažite 22.11.2020

Dobrý deň Vážení spoluobčania
 
Vzhľadom k tomu, že počas posledného celoplošného testovania v našej obci bol podiel pozitívnych prípadov 1,02 % (3 pozitívne prípady z 293 testovaných), a bol teda vyšší ako 1 %, uskutoční sa v našej obci aj tretie kolo celoplošného testovania. Tretie kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa v našej obci uskutoční v nedeľu 22.11.2020
V záujme zabezpečenia plynulého priebehu celoplošného testovanie obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19 v podmienkach našej obce Vás prosíme o dodržanie nasledovného harmonogramu Vašej účasti na testovaní (pre osoby s pobytom alebo nehnuteľnosťou v obci a v priľahlej časti katastrálneho územia obce Radoľa).
Harmonogram je uvedený v prílohe.
Harmonogram je odporúčaný a orientačný, ale jeho dodržaním predídeme dlhšiemu zdržaniu v čakacích radoch. Nečakajte zbytočne v rade počas času na dotestovanie vzoriek a počas prestávok.
Priebežné informácie budú hlásané v obecnom rozhlase. Vzhľadom na počasie sa dobre oblečte, aby ste predišli zbytočnému prechladnutiu. Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz a deti od 10 do 15 rokov preukaz poistenca.
Testovanie v tomto kole je úplne dobrovoľné, to znamená, že ani v prípade neúčasti nebude platiť zákaz vychádzania ani iné obmedzenia. Testovanie je určené predovšetkým tým, ktorí majú trvalý pobyt v našej obci alebo sa v lokalite dlhodobo zdržiavajú.
 
V Lopušných Pažitiach dňa 20.11.2020
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce
pdf Harmonogram 3. kola celoplošného testovania COVID-19 v obci Lopušné Pažite 168.5 KB

Harmonogram 2. kola celoplošného testovania COVID-19 v obci Lopušné Pažite 8.11.2020

 
Dobrý deň Vážení spoluobčania
 
Druhé kolo testovania na COVID-19 sa v našej obci uskutoční v nedeľu 8.11.2020
V záujme zabezpečenia plynulého priebehu celoplošného testovanie obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19 v podmienkach našej obce Vás prosíme o dodržanie nasledovného harmonogramu Vašej účasti na testovaní (pre osoby s pobytom alebo nehnuteľnosťou v obci a v priľahlej časti katastrálneho územia obce Radoľa).
Harmonogram je uvedený v prílohe.
Harmonogram je odporúčaný a orientačný, ale jeho dodržaním predídeme dlhému zdržaniu v čakacích radoch. Priebežné informácie budú hlásané v obecnom rozhlase. Vzhľadom na počasie sa dobre oblečte, aby ste predišli zbytočnému prechladnutiu. Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz a deti od 10 do 15 rokov preukaz poistenca.
 
V Lopušných Pažitiach dňa 06.11.2020
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce
pdf Harmonogram 2. kola celoplošného testovania COVID-19 v obci Lopušné Pažite 230.5 KB

Celoplošné testovanie COVID-19 na odbernom mieste v obci Lopušné Pažite - zmena termínu druhého kola

 
Vážení spoluobčania
 
Druhé kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa v našej obci uskutoční v nedeľu 08.11.2020 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod. v objekte a v okolí kultúrneho domu. Odporúčaný orientačný harmonogram, upravený na nový časový rozsah zverejníme na tomto webovom sídle a roznesieme do poštových schránok zajtra v piatok 6.11.2020.
 
V Lopušných Pažitiach dňa 5.11.2020
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce

Celoplošné testovanie COVID-19 na odbernom mieste v obci Lopušné Pažite

Vážení spoluobčania

Počas testovania na COVID-19, ktoré sa v našej obci uskutočnilo v sobotu 31.10.2020, bolo na tomto odbernom mieste otestovaných celkom 583 osôb, z toho tri osoby s pozitívnym výsledkom. Bližšie informácie a koľko z pozitívnych osôb bolo priamo z našej obce mi nie je známe.
Zároveň sa chcem ospravedlniť všetkým našim obyvateľom, ktorí poctivo dodržiavali odporúčaný harmonogram, za dlhšie čakanie v rade. Nakoľko v médiach aj SMS správou z MO SR boli obyvatelia SR vyzývaní, aby sa prišli "otestovat na COVID-19 v dnoch 31.10. a 1.11.2020 od 7:00 do 21:30 kdekolvek na uzemi SR",  nebolo právne možné z odberného miesta v našej obci vylúčiť osoby z Kysuckého Nového Mesta a okolitých obcí.
 
V Lopušných Pažitiach dňa 2.11.2020
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce

Harmonogram na celoplošné testovanie COVID-19 v obci Lopušné Pažite

Vážení spoluobčania

Testovanie na COVID-19 bude v našej obci 31.10.2020 a 7.11.2020

V záujme zabezpečenia plynulého priebehu celoplošného testovanie obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19 v podmienkach našej obce Vás prosíme o dodržanie nasledovného harmonogramu Vašej účasti na testovaní (pre osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci).

Harmonogram je odporúčaný a orientačný, ale jeho dodržaním predídeme dlhému zdržaniu v čakacích radoch. Priebežné informácie budú hlásané v obecnom rozhlase. Vzhľadom na hlásané počasie sa dobre oblečte, aby ste predišli zbytočnému prechladnutiu. Nezabudnite si so sebou zobrať občiansky preukaz a deti od 10 do 15 rokov preukaz poistenca.

V Lopušných Pažitiach dňa 30.10.2020
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce
pdf Harmonogram na celoplošné testovanie COVID-19 v obci Lopušné Pažite 234.8 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 29.10.2020

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 29. októbra 2020 (štvrtok) o 18:00 hodine v sále kultúrneho domu obce Lopušné Pažite. Program zasadnutia je v prílohe.

Dokument je sprístupnený aj:
- na Úradnej tabuli obce (vitrína na priečelí obecného úradu)
- na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) Ústredného portálu verejných služieb ľuďom:
 
V Lopušných Pažitiach dňa 26.10.2020
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2020_10_29 formát pdf_a 210.8 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2020_10_29 scan s podpisom 406.8 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 16.10.2020

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 16. októbra 2020 (piatok) o 16:00 hodine v sále kultúrneho domu obce Lopušné Pažite. Program zasadnutia je v prílohe.

Dokument je sprístupnený aj:
- na Úradnej tabuli obce (vitrína na priečelí obecného úradu)
- na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) Ústredného portálu verejných služieb ľuďom:
 
V Lopušných Pažitiach dňa 13.10.2020
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2020_10_16 formát pdf_a 221.2 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2020_10_16 scan s podpisom 784.8 KB

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku parc. č. 1635/2 registra "C", k. ú. Lopušné Pažite z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľov Jana Jánošová a Miroslav Jánoš

Obec Lopušné Pažite, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite č. 03/2020 zo dňa 6. júla 2020

zverejňuje zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet odpredaja: pozemok parc. č. 1635/2 registra "C" (KN-C), k. ú. Lopušné Pažite, o výmere 179 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Cena, za ktorú sa má predmetný pozemok odpredať: bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite č. 03/2020 vo výške 3,00 €/m2 (t. j. celková cena 537,00 € za 179 m2).

Pre žiadateľov: Jana Jánošová, rod. Harceková a Miroslav Jánoš, obaja bytom Lopušné Pažite 39, 023 36.

Dokument je sprístupnený aj:
- na Úradnej tabuli obce (vitrína na priečelí obecného úradu)
- na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) Ústredného portálu verejných služieb ľuďom:
 
Obecné zastupiteľstvo bude odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa schvaľovať na svojom zasadnutí začiatkom mesiaca október 2020. Presný dátum bude zverejnený min. 3 dni pred jeho konaním.
 
                                                                              Ing. Peter Harcek
                                                                                starosta obce
Zverejnené dňa: 23.09.2020
 
Podrobnosti a zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa sú uvedené v prílohách:
pdf Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku z DHOZ Jánošovci formát pdf_a 754 KB
pdf Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku z DHOZ Jánošovci scan s podpisom 1.5 MB
pdf Geometrický plán na určenie VP k pozemku parc. č. 1635_2 Jánošovci 1.4 MB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite 06.07.2020

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite, ktoré sa uskutoční dňa 6. júla 2020 (pondelok) o 17:00 hodine v sále kultúrneho domu obce Lopušné Pažite. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 03.07.2020
 
                                                                                            Ing. Peter Harcek
                                                                                              starosta obce
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2020_07_06 formát pdf_a 309.5 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2020_07_06 scan s podpisom 917.9 KB

Koronavírus COVID-19 - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 - Obmedzený pohyb na verejnosti počas veľkonočných sviatkov

Vážení občania, v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, Vás žiadame prečítať si nasledovné
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020,
ktorým Vláda SR, so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.
pdf Uznesenie vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 - Obmedzený pohyb na verejnosti počas veľkonočných sviatkov 190.8 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.