Obec Lopušné Pažite


Oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN – Mesta Kysucké Nové Mesto“

Obec Lopušné Pažite (ako dotknutá obec) oznamuje občanom podľa §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon EIA“), že na obec Lopušné Pažite bolo z Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie, doručené na zverejnenie Oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN – Mesta Kysucké Nové Mesto.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: http://www.obeclopusnepazite.sk/

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín obecného úradu Lopušné Pažite.

Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-2-uzemneho-planu-mesta-kysucke-nove-mesto

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

                                                                      Ing. Peter Harcek

                                                                         starosta obce

Zverejnené dňa: 23.02.2017

pdf SD Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - KNM - oznámenie obce - formát pdf_a 197 KB
pdf SD Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - KNM - oznámenie obce - scan 692.6 KB
pdf SD Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - KNM - list pre obce - scan 1.2 MB
pdf SD Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - KNM - informácia pre verejnosť 147.1 KB
pdf SD Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - KNM - oznámenie o strategickom dokumente 276.5 KB

Pozvánka na fašiangové posedenie a pochovávanie basy Lopušné Pažite 28.02.2017

Obec Lopušné Pažite Vás vážení spoluobčania srdečne pozýva na

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE PRI ŽIVEJ HUDBE SKUPINY RavaBand,

SPOJENÉ S POCHOVÁVANÍM BASY

v utorok 28. februára 2017 od 19:00 hod. v sále kultúrneho domu Lopušné Pažite

Tešíme sa na Vašu účasť

V popoludňajších hodinách sa uskutoční fašiangový sprievod z horného konca obce nadol, do ktorého Vás srdečne pozývame. Zraz masiek do 14:30 hod. pri obecnom úrade, prípadne sa zapojte do sprievodu priebežne.

pdf Pozvánka na fašiangové posedenie Lopušné Pažite 2017_02_28 formát pdf_a 232.3 KB
pdf Pozvánka na fašiangové posedenie Lopušné Pažite 2017_02_28 scan 924.8 KB

Pozvánka na detský karneval Lopušné Pažite 26.02.2017

Obec Lopušné Pažite Vás milé deti, mládež a rodičia srdečne pozýva na

DETSKÝ KARNEVAL

 v nedeľu 26. februára 2017 od 14:00 hod. v sále kultúrneho domu Lopušné Pažite

Súťaže, promenáda masiek, tanec

Vyhlásenie najkrajších masiek podľa vekových kategórii

Nebudú chýbať sladkosti a diskotéka

Tešíme sa na Vašu účasť v pestrých maskách

pdf Pozvánka na detský karneval Lopušné Pažite 2017_02_26 formát pdf_a 225.3 KB
pdf Pozvánka na detský karneval Lopušné Pažite 2017_02_26 scan 925 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 17.02.2017

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 17. februára 2017 (piatok) o 15:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 13.02.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2017_02_17 formát pdf_a 143.1 KB
pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2017_02_17 scan s podpisom 486.1 KB

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lopušné Pažite na deň 17.02.2017

Obecné zastupiteľstvo v Lopušných Pažitiach uznesením č. 10/2017 zo dňa 04.01.2017 v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov

vyhlasuje

V Ý B E R O V É      K O N A N I E

na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Lopušné Pažite a vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Lopušné Pažite na deň 17.02.2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Lopušné Pažite.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce na úväzok 0,1 = 3,75 hod./týždeň  musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe.

Uzávierka prihlášok je 03.02.2017 do 16:00 hod.

V Lopušných Pažitiach dňa 07.01.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lopušné Pažite 2017 formát pdf_a 122.3 KB
pdf Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Lopušné Pažite 2017 scan s podpisom 701.2 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 04.01.2017

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 4. januára 2017 (streda) o 15:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 28.12.2016

                                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                               starosta obce

pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2017_01_04 formát pdf_a 310.8 KB
pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2017_01_04 scan s podpisom 963.1 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 28.12.2016 - zrušené

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 28. decembra 2016 (streda) o 15:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 23.12.2016

                                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                               starosta obce

 

Z nepredvídateľných dôvodov a po telefonickej dohode s poslancami obecného zastupiteľstva ruším zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach v dnešný deň a zvolávam zasadnutie na deň 4. januára 2017 (streda)​ o 15:00 hodine.

Ďakujem za pochopenie.

V Lopušných Pažitiach dňa 28.12.2016

                                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                               starosta obce

pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2016_12_28 formát pdf_a 153.1 KB
pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2016_12_28 scan s podpisom 986.2 KB

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa §11 ods. 1 zákona, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené na zverejnenie správy formou informácie

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Do správy a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín v kancelárii obstarávateľa (Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 49 Žilina) alebo v kancelárii Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. M. R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina.

Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa (ŽSK) a taktiež na adrese:

http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-tvorby-budovania-integrov

                                                                                                    Ing. Peter Harcek

                                                                                                      starosta obce

 Zverejnené dňa:   14.12.2016

pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - oznámenie obce 322.5 KB
pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - oznam pre obce 831.7 KB
pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - oznam pre obstaravateľa 224.3 KB
pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - informácia pre verejnosť 201.1 KB
pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - sprava o hodnoteni SD podľa sea 1.7 MB

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020“

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom podľa §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 – 2020.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín v kancelárii obecného úradu Lopušné Pažite.

Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke OÚ Žilina a na webovom sídle: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020

                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   09.11.2016

pdf SD POH ŽK 2016 - 2020 - oznámenie obce - formát pdf_a 319.8 KB
pdf SD POH ŽK 2016 - 2020 - oznámenie obce - scan s podpisom 666 KB
pdf SD POH ŽK 2016 - 2020 - list pre obce 551.9 KB
pdf SD POH ŽK 2016 - 2020 - list pre obce - scan s podpisom 764.3 KB
pdf SD POH ŽK 2016 - 2020 - text oznámenia - formát pdf_a 668.8 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 30.09.2016

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2016 (piatok) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 27.09.2016

                                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                               starosta obce

pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2016_09_30 formát pdf_a 300.1 KB
pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2016_09_30 scan s podpisom 534.7 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.