Obec Lopušné Pažite


OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU o začatí konania o zmene / určení nových ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania

pdf Oznámenie obce o verejnej vyhláške Letisko Žilina 654.2 KB
pdf Oznámenie verejnou vyhláškou Letisko Žilina 3.7 MB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 01.04.2016

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2016_04_01 202.4 KB

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja" - OZNÁMENIE

pdf Záverečné stanovisko RIUS ŽSK - oznámenie 621.2 KB
pdf Záverečné stanovisko RIUS ŽSK - list pre obce 458.8 KB
pdf Záverečné stanovisko RIUS ŽSK - text 278 KB
pdf Záverečné stanovisko RIUS ŽSK - podpis 210.3 KB

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 2016 v obci Lopušné Pažite

pdf Okrsková zápisnica Lopušné Pažite pre voľby do NRSR 2016 3.8 MB

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“ – zaslanie záverečného stanoviska

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom v súlade s §14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené na zverejnenie záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“, ktoré bolo vypracované v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín obecného úradu Lopušné Pažite.

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“ je zverejnené aj na internetovej stránke:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravneho-kraj-1.

Vyvesené dňa: 04.01.2016

Ing. Peter Harcek, starosta obce

pdf ZS PHSR ZSK 254.6 KB

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Lopušné Pažite (voľby do NR SR 2016)

Obec Lopušné Pažite, so sídlom 023 36 Lopušné Pažite 102, v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Harcekom, zverejňuje týmto elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce:

 obeclopusnepazite@mail.t-com.sk

 S pozdravom

Ing. Peter Harcek, starosta obce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 30.12.2015

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2015_12_30 200.5 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 15.12.2015

pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2015_12_15 225 KB

Voľby do NR SR - Informácie pre voliča

pdf Voľby do NR SR - Informácie pre voliča 44.9 KB

Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 27.10.2015

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2015_10_27 555.1 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.