Obec Lopušné Pažite


Pozvánka na 3. ročník stretnutia harmonikárov a heligonkárov

pdf Pozvánka na sretnutie harmonikárov a heligonkárov Lopušné Pažite 2015 939.6 KB

Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 06.08.2015

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2015_08_06 569.8 KB

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom v súlade s §6 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, že na Obec Lopušné Pažite bolo doručené na zverejnenie VEREJNOU VYHLÁŠKOU Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“, obstarávateľ Žilinský samosprávny kraj.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín OcÚ Lopušné Pažite.

Oznámenie o strategickom dokumente  „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-tvorby-budovania-integrov.  

Strategický dokument bude verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 14 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie M. R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Vyvesené dňa: 22.06.2015

Súbor na stiahnutie:

pdf Verejná vyhláška Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK 5.7 MB

Oznámenie o strategickom dokumente PHaSR ŽSK na roky 2014-2020
 

OKRESNÝ  ÚRAD  ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie M.R. Štefánika č.1, 010 01  Žilina


VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec:  Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“ – zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

Okresný úrad Žilina Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského kraja“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravneho-kraj-1.

Do oznámenia je možné nahliadnuť počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Lopušných Pažitiach.

Vyvesené dňa: 11.06.2015

Súbor na stiahnutie:

pdf Verejná vyhláška PHaSR ŽSK 2014 - 2020 603.4 KB

Záverečný účet Obce Lopušné Pažite za rok 2014

Záverečný účet Obce Lopušné Pažite za rok 2014

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť s dokumentom " Záverečný účet Obce Lopušné Pažite za rok 2014".

Vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu, nie je možné ho uverejniť v informačnej tabuli obce. Dokument je sprístupnený:

- na vývesnej tabuli obce umiestnenej  pri vchode do obecného úradu

- v predajni potravín

 

Ing. Peter Harcek

starosta obce

 

Vyvesené dňa: 12.06.2015

Súbor na stiahnutie:
pdf Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2014 169.2 KB

Výsledky volieb na funkciu poslanca OZ konaných 7.3.2015

 
pdf Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb na funkciu poslanca OZ konaných 7.3.2015 321.4 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.