Obec Lopušné Pažite


Oznámenie zámeru a Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu a Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu (v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Oznámenie zámeru a Pozvánka spolu s prílohami sú zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Tieto podklady sú taktiež k dispozícii na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://www.minzp.sk/o-nas/uradna-tabula/druha-aktualizacia-narodneho-zoznamu-uzemi-europskeho-zoznamu/prerokovanie-zaradenia-navrhovaneho-uzemia-europskeho-vyznamu-skuev0834-ladonhora-do-narodneho-zoznamu-navrhovanych-uzemi-europ.html

Bližšie informácie o prerokovaní Vám môže poskytnúť Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Chránenej krajinnej oblasti Kysuce (kontakt jan.kornan@sopsr.sk, eva.pietorova@sopsr.sk, ivan.pavlisin@sopsr.sk).  

                                                                                                     Ing. Peter Harcek

                                                                                                      starosta obce

Zverejnené dňa:   19.04.2017
pdf Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou SKUEV0834 Ľadonhora formát pdf_a 199.3 KB
pdf Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou SKUEV0834 Ľadonhora scan s podpisom 738 KB
pdf Oznamenie_SKUEV0834_Ľadonhora_mail 541.3 KB
pdf Pozvánka_SKUEV0834_Ľadonhora 81.5 KB
pdf Mapa_SKUEV0834_Ľadonhora 2.1 MB
pdf Zoznam_parciel_reg_C_SKUEV0834_Ľadonhora 123.5 KB
pdf Zoznam_parciel_reg_E_SKUEV0834_Ľadonhora 123.7 KB

VYHLÁSENIE ukončenia dočasného obmedzenia dodávky a zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci počas jej nedostatku


Obec Lopušné Pažite na návrh prevádzkovateľa verejného vodovodu,  Severoslovenské  vodárne a kanalizácie, a.s., ďalej len SEVAK, VYHLASUJE ukončenie dočasného obmedzenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu jej nedostatku.

                                                                             Ing. Peter Harcek, starosta obce

Zverejnené dňa:   23.08.2017

DOČASNÁ ÚRADNÁ TABUĽA OÚ Žilina, PLO vo veci: rozhodnutia vo veci poverenia poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Poľana - Veľký Vreteň

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom - vlastníkom poľovných pozemkov v poľovnom revíri Poľana - Veľký Vreteň, že na Obec Lopušné Pažite bola z Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor doručená na vyvesenie na úradnej tabuli Obecného úradu Lopušné Pažite

DOČASNÁ ÚRADNÁ TABUĽA Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru
za účelom oznámenia o začatí konania vo veci:

rozhodnutia vo veci poverenia poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Poľana - Veľký Vreteň

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru je umiestnená na úradnej tabuli obce a zverejnená v prílohe tohto oznamu na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

 Zverejnené dňa:   22.05.2018
pdf DÚT OÚ Žilina, PLO vo veci Poľovný revír Poľana - Veľký Vreteň 1 MB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.