Obec Lopušné Pažite


Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „POH Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“

Obec Lopušné Pažite ako dotknutá obec oznamuje občanom v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa §11 ods. 1 zákona, že na obec Lopušné Pažite bolo z Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené na zverejnenie správy formou informácie

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu

„POH Žilinského kraja na roky 2016 - 2020.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Do správy a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín v kancelárii obstarávateľa: Okresný úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa a taktiež na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Verejné prerokovanie  Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční podľa § 11 ods. 3 zákona, dňa 12.07.2018 o 10.00 hod. na adrese : Okresný úrad Žilina, OSZP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, zasadačka č. 1.

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu  Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“ je možné predkladať najneskôr do 13.07.2018 na adresu:

Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

e-mail:    dagmar.grofova@minv.sk

telefón :  041/733 5696

                                                                                                    Ing. Peter Harcek

                                                                                                      starosta obce

 Zverejnené dňa:   11.06.2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto máj 2018

V prílohe je uvedený text Odvolania času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto od 10.05.2018 od 09:00 hod.
pdf OR HaZZ Čadca - odvolanie času so ZNVP máj 2018 535.3 KB

Usmernenie z KR HaZZ Žilina - Vypaľovanie suchých trávnatých porastov 2018

V prílohe je uvedené Usmernenie z KR HaZZ Žilina k vypaľovaniu suchých trávnatých porastov 2018 a rozhlasová relácia pre obecné rozhlasy
pdf KRZ HaZZ Žilina - vypaľovanie_travy_a_priloha1 885.4 KB

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto apríl 2018

V prílohe je uvedený text Vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto od 09.04.2018 od 07:00 hod. do odvolania
pdf OR HaZZ Čadca - vyhlásenie času so ZNVP apríl 2018 673.5 KB

Usmernenie z OR HaZZ Čadca - Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 2018

V prílohe sú uvedené Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie  ochrany lesov pred požiarmi 2018 a rozhlasová relácia pre obecné rozhlasy
pdf OR HaZZ Čadca - ochrana lesov pred požiarmi 2018 390.3 KB

Verejná vyhláška obce Radoľa - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania stavebníkov Ján Vašina a Renáta Vašinová

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na obec Lopušné Pažite bolo z obce Radoľa doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

stavebníkov Ján Vašina a Renáta Vašinová

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                               starosta obce

 Zverejnené dňa:   09.04.2018

pdf Verejná vyhláška Oznámenie o začatí spojeného ÚaS konania Vašinovci formát pdf_a 290.3 KB
pdf Verejná vyhláška Oznámenie o začatí spojeného ÚaS konania Vašinovci - sken 1.4 MB
pdf Príloha k Ver_vyhl Oznámenie o začatí spojeného ÚaS konania Vašinovci - sken 720.2 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 28.03.2018

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 28. marca 2018 (streda) o 14:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 24.03.2018

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_03_28 formát pdf_a 222.3 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_03_28 scan s podpisom 704.7 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 02.01.2018

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 2. januára 2018 (utorok) o 13:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 29.12.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_01_02 formát pdf_a 302.7 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2018_01_02 scan s pod 590.3 KB

Verejná vyhláška Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Obce Radoľa doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby:

FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

 Zverejnené dňa:   16.11.2017
pdf Verejná vyhláška Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby FTTH_Lopušné_Pažite_Dolný_Vadičov_Horný_Vadičov - formát_pdf_a 286.8 KB
pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Lopušné Pažite 2.4 MB

Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: FTTH Lopušné Pažite - Dolný Vadičov - Horný Vadičov - situácia k PD pre obec Radoľa

pdf Príloha k verejnej vyhláške Obce Radoľa - Rozhodnutie o umiestnení LS FTTH LP - DV - HV - situácia k PD pre k.u. Radoľa 2.2 MB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.