Obec Lopušné Pažite


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - Informácia pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.
 
V prílohe uvádzame Informáciu pre voliča z intenetovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v ktorej je uvedený dátum a čas konania volieb, kto má právo voliť, kto má právo byť volený a spôsob hlasovania.
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   07.07.2017
pdf Informácia pre voliča WVUC17_I1skA4 221.7 KB

RADÍME SENIOROM - prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia sa  Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú  verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov.
V prílohách uvádzame k tejto téme Informáciu pre obecné rozhlasy z Policajného zboru a leták z intenetovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 
                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

 Zverejnené dňa:   07.07.2017
pdf Radíme seniorom - Informácia pre obecné rozhlasy 115.6 KB
pdf Radíme seniorom - leták z MV SR 209.2 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 30.06.2017

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2017 (piatok) o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 27.06.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2017_06_30 formát pdf_a 296.3 KB
pdf Pozvánka na zasadnutie OcZ Lopušné Pažite 2017_06_30 scan s pod 490.3 KB

Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2016 na schválenie

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť s dokumentom "Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2016 na schválenie".

Vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu, nie je možné uverejniť ho celý vo vitríne "ÚRADNÁ TABUĽA".

Dokument je sprístupnený:

- na vývesnej tabuli obce umiestnenej  pri vchode do obecného úradu

- v predajni potravín

Obecné zastupiteľstvo bude Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2016 schvaľovať na svojom zasadnutí dňa 30.06.2017.

                                                                             Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

Zverejnené dňa: 14.06.2017
 
Súbor na stiahnutie:
pdf Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2016 na schválenie 767.7 KB

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Lopušné Pažite 15.05.2017

V súlade s § 12 ods. 1, 1. veta a § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lopušných Pažitiach, ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2017 (pondelok) o 16:00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

V Lopušných Pažitiach dňa 12.05.2017

                                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2017_05_15 formát pdf_a 306.2 KB
pdf Pozvánka na Z OcZ Lopušné Pažite 2017_05_15 scan s podpisom 580.5 KB

Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou Rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na Obec Lopušné Pažite bolo ako účastníkovi konania z Dopravného úradu Bratislava, divízie civilného letectva, doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Rozhodnutie č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017

o určení ochranných pásiem Letiska Žilina

Oznámenie a rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Dokumentácia „Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015)“ bude k nahliadnutiu v kancelárii obecného úradu Lopušné Pažite počas úradných hodín.

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 55 ods. 3 leteckého zákona podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Rozklad sa podáva na Dopravný úrad, so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21, cestou pošty alebo osobne do podateľne v sídle úradu.

Kompletná dokumentácia ochranných pásiem je taktiež zverejnená na webovej stránke Dopravného úradu, a to v časti Dôležité odkazy / Úradná tabuľa: http://nsat.sk/uradna-tabula/

                                                                                                    Ing. Peter Harcek

                                                                                                      starosta obce

Zverejnené dňa:   07.04.2017

pdf Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou Rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina - formát pdf_a 196.9 KB
pdf Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou Rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina - scan s podpisom 550.4 KB
pdf Zaslanie rozhodnutia o určení ochranných pásiem Letiska Žilina a žiadosť o jeho zverejnenie - scan 2.2 MB
pdf Rozhodnutie o určení ochranných pásiem Letiska Žilina - scan čb 3.7 MB

Dokumentácia "Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015)"

Dokumentácia "Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015)" je časť určená pre obec Lopušné Pažite k Rozhodnutiu č. 2452/2017/ROP-120-OP/9575 zo dňa 29.03.2017 o určení ochranných pásiem Letiska Žilina
pdf Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015) - scan čb 558.5 KB
pdf Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015) mapa 1 801.8 KB
pdf Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015) mapa 2 3.7 MB

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“ – zaslanie záverečného stanoviska

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom v súlade s §14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že na obec Lopušné Pažite bolo z Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené na zverejnenie záverečné stanovisko z procesu posudzovania strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“, ktoré bolo vypracované v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín obecného úradu Lopušné Pažite.

Celý strategický dokument je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-tvorby-budovania-integrov

                                                                              Ing. Peter Harcek

                                                                                starosta obce

Zverejnené dňa:   13.03.2017 

pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - zaslanie záverečného stanoviska - oznámenie obce - formát pdf_a 314.7 KB
pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - zaslanie záverečného stanoviska - oznámenie obce - scan s podpisom 668.4 KB
pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - zaslanie záverečného stanoviska - oznam pre obce - scan 526.4 KB
pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - záverečné stanovisko z posúdenia SD - znenie - formát pdf_a 1.1 MB
pdf SD Stratégia tvorby a budovania IDS v ŽSK - záverečné stanovisko z posúdenia SD - podpisy - scan 696.6 KB

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN – Mesta Kysucké Nové Mesto“

Obec Lopušné Pažite (ako dotknutá obec) oznamuje občanom podľa §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon EIA“), že na obec Lopušné Pažite bolo z Okresného úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie, doručené na zverejnenie Oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN – Mesta Kysucké Nové Mesto.

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: http://www.obeclopusnepazite.sk/

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín obecného úradu Lopušné Pažite.

Oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-2-uzemneho-planu-mesta-kysucke-nove-mesto

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

                                                                      Ing. Peter Harcek

                                                                         starosta obce

Zverejnené dňa: 23.02.2017

pdf SD Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - KNM - oznámenie obce - formát pdf_a 197 KB
pdf SD Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - KNM - oznámenie obce - scan 692.6 KB
pdf SD Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - KNM - list pre obce - scan 1.2 MB
pdf SD Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - KNM - informácia pre verejnosť 147.1 KB
pdf SD Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - KNM - oznámenie o strategickom dokumente 276.5 KB

Pozvánka na fašiangové posedenie a pochovávanie basy Lopušné Pažite 28.02.2017

Obec Lopušné Pažite Vás vážení spoluobčania srdečne pozýva na

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE PRI ŽIVEJ HUDBE SKUPINY RavaBand,

SPOJENÉ S POCHOVÁVANÍM BASY

v utorok 28. februára 2017 od 19:00 hod. v sále kultúrneho domu Lopušné Pažite

Tešíme sa na Vašu účasť

V popoludňajších hodinách sa uskutoční fašiangový sprievod z horného konca obce nadol, do ktorého Vás srdečne pozývame. Zraz masiek do 14:30 hod. pri obecnom úrade, prípadne sa zapojte do sprievodu priebežne.

pdf Pozvánka na fašiangové posedenie Lopušné Pažite 2017_02_28 formát pdf_a 232.3 KB
pdf Pozvánka na fašiangové posedenie Lopušné Pažite 2017_02_28 scan 924.8 KB
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.