Obec Lopušné Pažite


Oznámenie o strategickom dokumente PHaSR ŽSK na roky 2014-2020
 

OKRESNÝ  ÚRAD  ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie M.R. Štefánika č.1, 010 01  Žilina


VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec:  Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“ – zaslanie oznámenia

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 predmetom posudzovania podľa tohto zákona.

Okresný úrad Žilina Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského kraja“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravneho-kraj-1.

Do oznámenia je možné nahliadnuť počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Lopušných Pažitiach.

Vyvesené dňa: 11.06.2015

Súbor na stiahnutie:

pdf Verejná vyhláška PHaSR ŽSK 2014 - 2020 603.4 KB

Záverečný účet Obce Lopušné Pažite za rok 2014

Záverečný účet Obce Lopušné Pažite za rok 2014

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť s dokumentom " Záverečný účet Obce Lopušné Pažite za rok 2014".

Vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu, nie je možné ho uverejniť v informačnej tabuli obce. Dokument je sprístupnený:

- na vývesnej tabuli obce umiestnenej  pri vchode do obecného úradu

- v predajni potravín

 

Ing. Peter Harcek

starosta obce

 

Vyvesené dňa: 12.06.2015

Súbor na stiahnutie:
pdf Záverečný účet obce Lopušné Pažite za rok 2014 169.2 KB

Výsledky volieb na funkciu poslanca OZ konaných 7.3.2015

 
pdf Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb na funkciu poslanca OZ konaných 7.3.2015 321.4 KB

Oznámenie zámeru a Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom, že na Obec Lopušné Pažite bolo z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, doručené na zverejnenie

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu a Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu (v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Oznámenie zámeru a Pozvánka spolu s prílohami sú zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

Tieto podklady sú taktiež k dispozícii na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://www.minzp.sk/o-nas/uradna-tabula/druha-aktualizacia-narodneho-zoznamu-uzemi-europskeho-zoznamu/prerokovanie-zaradenia-navrhovaneho-uzemia-europskeho-vyznamu-skuev0834-ladonhora-do-narodneho-zoznamu-navrhovanych-uzemi-europ.html

Bližšie informácie o prerokovaní Vám môže poskytnúť Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa Chránenej krajinnej oblasti Kysuce (kontakt jan.kornan@sopsr.sk, eva.pietorova@sopsr.sk, ivan.pavlisin@sopsr.sk).  

                                                                                                     Ing. Peter Harcek

                                                                                                      starosta obce

Zverejnené dňa:   19.04.2017
pdf Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou SKUEV0834 Ľadonhora formát pdf_a 199.3 KB
pdf Oznámenie obce o zverejnení verejnou vyhláškou SKUEV0834 Ľadonhora scan s podpisom 738 KB
pdf Oznamenie_SKUEV0834_Ľadonhora_mail 541.3 KB
pdf Pozvánka_SKUEV0834_Ľadonhora 81.5 KB
pdf Mapa_SKUEV0834_Ľadonhora 2.1 MB
pdf Zoznam_parciel_reg_C_SKUEV0834_Ľadonhora 123.5 KB
pdf Zoznam_parciel_reg_E_SKUEV0834_Ľadonhora 123.7 KB

VYHLÁSENIE ukončenia dočasného obmedzenia dodávky a zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci počas jej nedostatku


Obec Lopušné Pažite na návrh prevádzkovateľa verejného vodovodu,  Severoslovenské  vodárne a kanalizácie, a.s., ďalej len SEVAK, VYHLASUJE ukončenie dočasného obmedzenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu jej nedostatku.

                                                                             Ing. Peter Harcek, starosta obce

Zverejnené dňa:   23.08.2017

DOČASNÁ ÚRADNÁ TABUĽA OÚ Žilina, PLO vo veci: rozhodnutia vo veci poverenia poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Poľana - Veľký Vreteň

Obec Lopušné Pažite oznamuje občanom - vlastníkom poľovných pozemkov v poľovnom revíri Poľana - Veľký Vreteň, že na Obec Lopušné Pažite bola z Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor doručená na vyvesenie na úradnej tabuli Obecného úradu Lopušné Pažite

DOČASNÁ ÚRADNÁ TABUĽA Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru
za účelom oznámenia o začatí konania vo veci:

rozhodnutia vo veci poverenia poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Poľana - Veľký Vreteň

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru je umiestnená na úradnej tabuli obce a zverejnená v prílohe tohto oznamu na internetovej stránke obce http://www.obeclopusnepazite.sk/

                                                                                            Ing. Peter Harcek

                                                                                                 starosta obce

 Zverejnené dňa:   22.05.2018
pdf DÚT OÚ Žilina, PLO vo veci Poľovný revír Poľana - Veľký Vreteň 1 MB
« Späť 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.