Obec Lopušné Pažite

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý, alebo prechodný pobyt

- nájomná zmluva
- list vlastníctva vlastníka bytu, domu - nesmie byť starší ako 3 mesiace
- kúpnopredajná zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
- darovacia zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie vlastníkov bytu, domu
- občiansky preukaz - slovenský
- sobášny list, rodné listy detí, rozhodnutie o rozvode, rozhodnutie o udelení štát. občianstva

Obyvatelia obce Lopušné Pažite

V obci žije spolu:  461 obyvateľov (údaj k 30.09.2008).

ĎAĽŠIE ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O OBYVATEĽOCH

Počet obyvateľov s trvalým pobytom 465  / 234 - muži,  231 - ženy
Počet v obci prítomných obyvateľov 461
Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov  
Veková štruktúra trvalo bývajúcich obyvateľov chlapci 0-15    dievčatá 0-15      muži >15      ženy >15    
        36                 41                 198            186
Národnostné zloženie trvalo bývajúcich obyvateľov slovenská národnosť
 |  RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lopušné Pažite, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.